*Principios Fundamentales Aikido. Daniel Toutain: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Programa exámenes FAA:

-Nivel Kyu: 

*20 Jo Suburi:

*7 Ken Suburi: 

*31 Jo Kata:

*Glosario Aikido:

*Tutorial cinturón Aikido Iwama:

Documentos sobre Aikido

Documentos sobre Aiki

*TrueAiki.com: Blog Allen Beebe (Textos y videos sobre Aiki)

*TrueAiki en español         
*Zhan Zhuang / Ba Duan Jin ( Libro de Lam Kam Chuen: El camino de la energía)
 
*Posturas Zhan Zhuang, Ba Duan Jin

*Clásico del cambio musculo tendón

 -Yi Jin Jing: 

-Ba Duan Jin: